کنترل کیفیت

قسمتی از فعالیت های واحد کنترل کیفیت مهرسام آریا فارمد به شرح ذیل می باشد:

  • اطمینان از کیفیت تمامی بچ های تولید شده در هر مرحله از تولید محصولات دارویی
  • نمونه برداری یا مردودسازی جهت پردازش بیشتر
  • ذخیره سازی اجزای ورودی، ظروف و برچسب ها
  • رهاسازی یا مردودسازی بچ های تولیدی محصولات جهت توزیع و فروش
  • ممیزی کیفیت داخلی و بررسی مستمر کیفیت
  • پردازش و بررسی مجدد مردود شده
فهرست