تضمین کیفیت

در راستای استقرار سیستم کیفیت، گروه تضمین کیفیت در شرکت مهرسام آریا فارمد پایه گذاری شد. فعالیت های کیفی دپارتمان تضمین کیفیت شرکت مهرسام آریا فارمد جهت بهبود مستمر در برگیرنده تمامی فرایندهای تولید می باشد. این فرایندها از زمان تامین مواد آغازین در سنتز مواد موثره آغاز و تا اتمام تولید شکل نهایی دارو و کنترل کیفی محصولات ادامه می یابد.

وظایف تضمین کیفیت در شرکت مهرسام آریا فارمد به اختصار به شرح زیر می باشد:

 • برنامه ریزی و نظارت بر مدیریت کیفیت در راستای بهبود مستمر
 • نظارت بر تدوین نظامنامه کیفیت و روش های اجرایی مطابق با استانداردهای ایزو و الزامات سازمان جهانی بهداشت
 • استقرار و پایش سیستم مدیریت کیفیت
 • نظارت بر فرایند تدوین، تایید، توزیع و بازنگری مستندات و سوابق
 • نظارت بر برنامه ­ریزی کالیبراسیون و نگهداری تجهیزات و وسایل
 • انجام و پیگیری اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی
 • بررسی و تایید نیازهای آموزشی
 • بررسی و تایید گزارش های عدم انطباق
 • مشارکت در ارائه گزارش های عملکرد
 • بررسی مشکلات کیفي و فني و مدیریت ریسک کیفی
 • سازماندهی، اجرا و ارائه گزارش بازرسی های داخلی
 • مشارکت در برنامه های عملیاتی
فهرست